Skip to main content

Privātuma politika

SIA GERMAN PRODUCTS BALTICS E-VEIKALA

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA GERMAN PRODUCTS BALTICS, reģistrācijas Nr. 40003980400, juridiskā adrese: Rencēnu iela 10a, Rīga, LV-1073, biroja un noliktavas adrese Rencēnmu iela 10a, RĪga, LV-1073, tālr. +371 67299994; e-pasta adrese: info@gpbaltics.lv, interneta vietne: www.gpbaltics.lv

Vispārīgi jautājumi

Šī Privātuma politika izveidota ar mērķi sniegt Jums (datu subjektam) informāciju vienkāršā, skaidrā un saprotamā valodā par Jūsu tiesībām, Jūsu personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.  

Lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu, mēs veicam drošu un pārskatāmu Jūsu personas datu apstrādi. Šajā privātuma politikā ar personas datiem tiek saprasta jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai Jūs identificētu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Privātuma politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā un cik ilgi mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

Izmaiņu gadījumā tās tiks publicētas šajā vietnē. Jums būs pieejama aktuālā privātuma politika.

Apstrādes pamatojums

Jūsu datus nepieciešams apstrādāt, lai Jūs varētu saņemt kvalitatīvus preču pirkšanas-pārdošanas un piegādes pakalpojumus, atbilstoši Jūsu izvēlei, nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām.

Mēs veicam ienākošās un izejošās korespondences saglabāšanu un uzskaitīšanu, mūsu leģitīmo interešu ievērošanas un/vai līgumsaistību izpildes nolūkos.

Mūsu interneta vietnē www.gpbaltics.lv tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana. Ja nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā.

Ja apstrādāsim personas datus mērķiem, par kuriem neesam Jūs informējuši šajā Politikā, par šo datu apstrādes individuālajiem noteikumiem informēsim Jūs atsevišķi.

Apstrādāto personas datu apjoms

Personas datu kategorijas, kuras apstrādājam ir sekojošas:

  • Jūsu vārds, uzvārds;
  • Tālruņa numurs;
  • E-pasta adrese;
  • Adrese*.

Jūsu kontaktinformācija ir nepieciešama, lai varētu Jūs informēt par pasūtījuma izpildes procesu un citiem ar pasūtījumu saistītiem jautājumiem. Šī personiskā informācija ir nepieciešama tikai konkrētā līguma noslēgšanai un īstenošanai.

*Jūsu adrese nepieciešama rēķina sagatavošanai.

Veicam interneta vietnes lietošanas vēstures datu apstrādi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt preču pirkšanas-pārdošanas un piegādes pakalpojumus. Datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs sniegtu Jums kvalitatīvus pakalpojumus, izpildītu ar Jums noslēgto distances līgumu, izpildītu uz mums attiecināmos juridiskos pienākumus.  Atsevišķos gadījumos mēs varam veikt datu apstrādi, lai  nodrošinātu mūsu un trešo personu leģitīmās intereses.

Datu apstrāde var tikt veikta, lai nodrošinātu mūsu un trešo personu leģitīmās intereses, piemēram, lai izmeklētu Jūsu sūdzības vai nodrošinātos ar pierādījumiem iespējamu pretenziju gadījumos.

Ienākošās un izejošās korespondences saglabāšana un uzskaite tiek veikta, lai noslēgtu vai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu, izpildītu mums uzliktus juridiskus pienākumus, kā arī gadījumos, kad šādas darbības nepieciešamas mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Mēs veicam mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, ja šāda apstrāde nepieciešama mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu nodošana trešajām personām

  • Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju.
  • Trešajām personām noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju vai, ja ir nepieciešami uzlabojumi kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.
  • Jums, kā datu subjektam, saskaņā ar skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.
  • Tiesām vai citām valsts institūcijām, savu likumīgo interešu aizsardzībai.

Nepieciešamības gadījumā, mēs izsniegsim personu personas datus tikai vajadzīgajā un pietiekamajā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem, objektīviem apstākļiem. 

Uzņēmuma tiešsaistes tirdzniecības vietne darbojas uz WordPress platformas.

Personas datu apstrādes ilgums

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai mūsu likumīgo interešu aizsardzībai.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar mūsu savstarpējo līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas mums jāievēro.

Personas datu aizsardzības pasākumi

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Jūsu datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

Mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu aizsardzības un glabāšanas prasības, jo mēs nevarēsim uzņemties atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas būs noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Pircēja tiesības

Mēs uzskatām, ka Jūsu tiesību aizsardzība un ievērošana ir mūsu prioritāte. Ar atbildību izturamies pret Jūsu datiem un vienmēr ievērosim Jūsu tiesības un intereses atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums par to, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir novecojusi, nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret to apstrādi, ja uzskatāt, ka dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka Jūsu datus esam apstrādājuši prettiesiski.

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu mums.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu mums.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu mums.

Kontaktinformācija

Mūsu mājas lapā ir izvietots paziņojums par šo privātuma politiku, kā arī Jūs varat iepazīties ar informāciju par izmantotajām sīkdatnēm.

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu datu aizsardzību, lūdzam informēt mūs par to elektroniski uz e-pasta adresi: dati@gpbaltics.lv ar piezīmi “Jautājums par personas datu apstrādi”.

Ja vēlaties iesniegt iesniegumu, lai realizētu kādu no normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi, aicinām to adresēt SIA GERMAN PRODUCTS BALTICS datu pārzinim un nosūtīt to uz adresi: Rencēnu iela 10a, Rīga, LV-1073 vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pasta adresi dati@gpbaltics.lv

Es vēlos būt informēts par akcijām un jauniem produktiem
Rencēnu iela 10a
LV-1073 Rīga
© German Products Baltics SIA.
Visas tiesības aizsargātas.
Pirkumu grozs
Pašreiz pirkumu grozs ir tukšs.

Šķiet, ka vēl neesat izdarījis izvēli.